澳洲幸运5
热门标签

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã

时间:1个月前   阅读:7

www.eht0808.vip彩票网www.eht0808.vip)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。

,

BÀI 2
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

*NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Thấm nhuần tinh thần đó, các đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, năng lực quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và đảng bộ xã, phường, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được các đảng ủy xã, phường, thị trấn chú trọng và thực hiện kịp thời, bảo đảm yêu cầu, định hướng của cấp trên. Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án của đảng ủy cấp xã không chỉ vận dụng tốt vào tình hình thực tế địa phương, của tỉnh mà còn là kết quả của quá trình đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ khi tái lập tỉnh đến nay. Đối với công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao. Qua đó phát huy quyền làm chủ, đi đôi với mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; chăm lo, bảo vệ và đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được thực hiện đồng bộ, toàn diện.

Bên cạnh đó, năng lực kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định; kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên của đảng ủy cấp xã được cải thiện, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả, nhất là công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Trong đó, trọng tâm về giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở… Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng của đất nước và quốc tế, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong xã hội; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc; phê phán quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cấp xã đều lựa chọn đúng, trúng nội dung lãnh đạo, chú trọng làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu, các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo. Trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm nhiệm từng lĩnh vực công tác cụ thể. Quá trình thực hiện nghị quyết, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cấp xã đều coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời giúp đỡ các bộ phận và mỗi cán bộ, đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện có nền nếp việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhất là thực hiện nghị quyết chuyên đề nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Việc thực hiện quy trình, các khâu, các bước trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cấp xã khá chặt chẽ, có nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thời kỳ mới.

Thực tế tại một số huyện trong thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cấp xã đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt khâu lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình; kết quả công tác phát triển đảng viên đạt tỷ lệ khá cao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đã có những tiến bộ đáng kể, nhiều cấp ủy đã giao nhiệm vụ, nắm chất lượng hiệu quả công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Thông qua đó, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên trong hoạt động chi bộ, đảng bộ cấp xã.


Và những điểm nghẽn, tồn tại

Bên cạnh những mặt đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ một số huyện trên địa bàn tỉnh hiện nay còn tồn tại mặt hạn chế nhất định, như việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tuy có làm thường xuyên nhưng chất lượng hiệu quả chưa cao, thiếu tính sáng tạo, có nội dung còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, bí thư chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu tích cực, chủ động; chưa coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung, phương pháp sinh hoạt; hình thức sinh hoạt học tập chất lượng chưa cao, sinh hoạt tự phê bình và phê bình còn biểu hiện e dè, nể nang; đấu tranh nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư và từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ còn có biểu hiện “dĩ hòa vi quý” hoặc né tránh, ỷ lại cho cấp trên... Một số chi bộ, đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII còn đơn giản, mang tính hình thức, tự phê bình và phê bình chưa thật sự sâu sắc; hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được chỉ ra chưa rõ ràng, không chỉ rõ nguyên nhân sai phạm. Một số chi bộ, đảng bộ thiếu chủ động, chậm khắc phục khuyết điểm sau sinh hoạt, chưa thực sự coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, còn tồn tại “tư duy nhiệm kỳ”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có lúc chưa sát đối tượng, chưa thường xuyên; các phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động còn đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục. Việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động có lúc chưa hiệu quả, thiếu sự linh hoạt trong nội dung và phương thức tập hợp. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết chưa được chú trọng đúng mức, còn nhiều hạn chế; chưa kịp thời nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng thiếu nghiêm túc trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của đảng và của cấp ủy cấp trên... dẫn đến một số đảng ủy cấp xã không đủ sức phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng. Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong tự học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên; chủ động nắm, quản lý và làm tốt công tác định hướng tư tưởng; tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên để họ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và học tập nghị quyết theo quy định; phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất cao; tăng cường thông tin tuyên truyền… tạo sự chuyển biến nhận thức cho đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và sự cần thiết phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, nhất là chế độ tự phê bình và phê bình. Coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy, trong đó lấy tiêu chuẩn cấp ủy viên là trọng yếu, đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, lành mạnh. Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Nắm vững đường lối chính trị, có khả năng nắm bắt thực tiễn để đề xuất biện pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ. Kiên quyết đưa những người yếu kém về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống ra khỏi cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, tạo nguồn cán bộ với củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp…

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, yêu cầu, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tình hình mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Mở rộng dân chủ, đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng các thiết chế, cơ chế phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, chất vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến. Thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách.


Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy, chi bộ phải giám sát toàn diện đảng viên trên các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Kịp thời phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở thông qua hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; cấp ủy viên các cấp lắng nghe góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của họ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tham gia xây dựng Đảng và giám sát cán bộ, đảng viên.

上一篇:《层层恐惧》新作《Layers of Fears》上架Steam

下一篇:蔡瑞雪蚂蚁腰惊见「神秘红点」!松口开车出意外 晒照还原过程 │北一女神│缝隙│溜滑轮│TVBS新闻网

网友评论